MAIN MENU

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ СОБСТВЕНИКА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които СОБСТВЕНИКЪТ предоставя услуги на потребителите си посредством уеб сайта /obleklozarabota.com/. Тези условия обвързват всички потребители (посетители на уеб сайта). С влизането си в уеб сайта, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /obleklozarabota.com/, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /obleklozarabota.com/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на СОБСТВЕНИКА.
4. Договорният език е български език
II. ЦЕНИ
5. Цените, посочени в уеб сайта са в български левове, като СОБСТВЕНИКЪТ си запазва правото същите да бъдат променяни.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
6. Потребителят има възможност да разглежда обявените стоки в уеб сайта /obleklozarabota.com/.
7. Всеки потребител се задължава при ползване на уеб сайта:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от obleklozarabota.com услуги;
• да уведомява незабавно СОБСТВЕНИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети СОБСТВЕНИКА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /obleklozarabota.com/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА
8. СОБСТВЕНИКЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
9. СОБСТВЕНИКЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /obleklozarabota.com/.
10. СОБСТВЕНИКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на СОБСТВЕНИКА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /obleklozarabota.com/.
V. ИЗМЕНЕНИЯ
11. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от СОБСТВЕНИКА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то СОБСТВЕНИКЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
VI. ТЕРМИНОЛОГИЯ
12. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата /obleklozarabota.com/ на своя компютър.
13. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на СОБСТВЕНИКА, съобразно българското законодателство.